Polityka Prywatności

1. Wstęp

Administratorem Twoich danych osobowych jest Climatica Insurance Solutions GmbH, dalej “Climatica”, zarejestrowana pod adresem Huttenstr. 33, 70499 Stuttgart, Niemcy. Adres e-mail: kontakt@climatica.ai.

2. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Climatica przetwarza dane osobowe klientów w celu:

a. zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia, w szczególności w celu wypłaty świadczenia z tych umów,
b. obsługi klientów, w tym komunikacji z klientami oraz udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących oferowanych produktów i usług,
c. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń i prawa przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
d. dochodzenia, wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, oszustwom i innym nielegalnym działaniom,
e. w celach marketingowych, o ile klient wyraził na to zgodę.

3. Kategorie przetwarzanych danych

Na potrzeby realizacji powyższych celów Climatica może przetwarzać podstawowe dane osobowe, w szczególności:

a. Imię oraz nazwisko,
b. Adres e-mail,
c. Numer telefonu,
d. Numer PESEL,
e. Data urodzenia,
f. Płeć.

4. Okres przetwarzania danych

Climatica ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a. czas niezbędny do realizacji umowy, 
b. czas wykonywania obowiązków prawnych, w szczególności prawa ubezpieczeniowego,
c. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
d. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu lub wycofania zgody.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), w szczególności:

a. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. Prawo ich sprostowania,
c. Prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile dane lub ich przetwarzanie nie są konieczne do obsługi zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, 
d. Prawo do ich przenoszenia,
e. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do obsługi zawartych kontraktów ubezpieczeniowych;

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może stanowić warunek realizacji kontraktu ubezpieczeniowego. W celu realizacji powyższych praw należy się skontaktować z Climatica za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@climatica.ai.

6. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Climatica może przekazać dane osobowe innym podmiotom na potrzeby obsługi umów ubezpieczenia, w szczególności:

a. ubezpieczycielowi,
b. dostawcom usług technicznych oraz operatorom płatności.

7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pobraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Climatica stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych takie jak: wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.